Hotărârea nr. 287/2001

287/30.10.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Centru Regional de Afaceri " Timişoara
Hotararea Consiliului Local 287/30.10.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Centru Regional de Afaceri " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16798/22.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 25 al. 1 şi a Anexei nr. 1 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. c şi k din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Centru Regional de Afaceri " Timişoara, conform Proiectului nr. 30/2001 întocmit de S.C. ABP ALINA CLUB S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanisitc Zonal " Centru Regional de Afaceri " Timişoara se va încadra în Planul Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 4 ani.
Autorizarea construcţiilor se face în conformitate cu prevederile prezentului plan urbanistic zonal şi cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism.

Art.2: Terenul studiat este înscris în CF nr. 132058 Timişoara cu nr. top 9148/2/1/1, 9148/2/1/2, 9148/2/2/1, 9146/1/2/2, 9146/2/2/2/2, 9146/2/2/1/2, 9146/1/1/2 în suprafaţă de 14880 mp şi CF nr. 125367 Timişoara cu nr. top 9148/2/2/2 în suprafaţă de 5600 mp.
Art.3 : Se schimbă titulatura investiţiei din " Complex Expoziţional Polifuncţional ", respectiv "Centru Expoziţional" în " Centru Regional de Afaceri ", urmare a finanţării acesteia de către Uniunea Europeană.

Art.4: Dispoziţiile contrare prezentei hotărâri se aborgă.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI