Hotărârea nr. 286/2001

286/30.10.2001 privind abilitarea Primarului Municipiului Timişoara pentru iniţierea de consultări cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale periurbane în vederea constituirii Zonei Metropolitane Timişoara
Hotararea Consiliului Local 286/30.10.2001
privind abilitarea Primarului Municipiului Timişoara pentru iniţierea de consultări cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale periurbane în vederea constituirii Zonei Metropolitane Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16498/16.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Propunerea Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.7 din Legea nr.351/2001 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(c) şi (y) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se abilitează Primarul Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu , pentru iniţierea de consultări cu reprezentanţii unităţilor administrativ- teritoriale periurbane în vederea constituirii Zonei Metropolitane Timişoara.
Rezultatele consultării vor fi comunicate trimestrial Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI