Hotărârea nr. 285/2001

285/30.10.2001 privind modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 285/30.10.2001
privind modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Propunerea nr.SC2001 - 16076/09.10.2001 - a Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 103/1992 - pentru aprobarea Regulamentului cadru orientativ de funcţionare a Consiliilor Locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 17/1996 - privind Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2000 - pentru modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2001 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1996 - privind Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Regulamentul de funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/1996, modificată, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI