Hotărârea nr. 279/2001

279/30.10.2001 privind privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara a centralei termice şi a reţelelor de termoficare până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752 - str. Aeroport nr.1
Hotararea Consiliului Local 279/30.10.2001
privind privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara a centralei termice şi a reţelelor de termoficare până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752 - str. Aeroport nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-15853/05.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.655/2001 - privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi art.125 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara a centralei termice şi a reţelelor de termoficare până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752 - Str. Aeroport nr.1, menţionate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI