Hotărârea nr. 278/2001

278/30.10.2001 privind privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a castelului de apă, a puţurilor forate, a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752 - strada Aeroport nr.1
Hotararea Consiliului Local 278/30.10.2001
privind privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a castelului de apă, a puţurilor forate, a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752 - strada Aeroport nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 15854/05.10.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.655/2001 - privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art 38 lit.(f) şi art.125 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara , a castelului de apă, a puţurilor forate, a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă până la branşament, situate în incinta Cazarmei 752, strada Aeroport nr. 1, menţionate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Procesul -Verbal de predare-primire se face pe bază de expertiză realizată de R.A. Aquatim Timişoara şi însuşită de Consiliul Local, în termen de 3 luni

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI