Hotărârea nr. 275/2001

275/30.10.2001 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, Piaţa E. Murgu, către Consiliului Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări
Hotararea Consiliului Local 275/30.10.2001
privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, Piaţa E. Murgu, către Consiliului Judeţean Timiş, pentru asigurarea unei parcări


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16094/10.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere art.12 lit.(a) din Legea nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (h) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se concesionează fără licitaţie publică , terenul în suprafaţă de 362 mp., Consiliului Judeţean Timiş, în vederea asigurării a 19 locuri parcare, după cum urmează:
- suprafaţa de 107 mp , din parcela înscrisă în C.F. nr.2 Timişoara , cu nr.top. 514 în suprafaţă totală de 7310 mp.;
- suprafaţa de 255 mp., din parcela înscrisă în C.F. nr.2 Timişoara, cu nr.top. 516 în suprafaţă totală de 863 mp.
Taxa de concesiune este de 159.968 lei/mp./an conform Raportului de evaluare şi se indexează anual cu rata inflaţiei.

Art.2: Se aprobă dezmembrarea parcelelor de teren menţionate la art.1 conform Proiectului nr.471/29 /56 - 2001 întocmit de S.C. Prodid S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI