Hotărârea nr. 274/2001

274/30.10.2001 privind aprobarea Metodologiei de amplasare a sistemelor publicitare (panouri, totemuri, semnale, bannere) în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 274/30.10.2001
privind aprobarea Metodologiei de amplasare a sistemelor publicitare (panouri, totemuri, semnale, bannere) în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 15363/26.09.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Metodologia de amplasare a sistemelor publicitare (panouri, totemuri, semnale, bannere) în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI