Hotărârea nr. 272/2001

272/30.10.2001 privind privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 207 mp în vederea construirii unui bloc în regim de înălţime S +P+ 2E+ M
Hotararea Consiliului Local 272/30.10.2001
privind privind concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 207 mp în vederea construirii unui bloc în regim de înălţime S +P+ 2E+ M


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12525/30.07.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Studiului de oportunitate şi a Raportului de evaluare întocmite de Primăria Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.219/1998 - privind regimul concesiunilor;
Având în vedere prevederile art.10 alin.1 din Legea nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (h) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 207 mp., înscris în C.F. nr.2 - Timişoara, cu nr.top. 9608/1 în suprafaţă totală de 2152 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea construirii unui bloc în regim de înălţime S + P + 2E + M.

Art.2: Dezmembrarea parcelei de teren prevăzută la art.1 cade în grija adjudecatarului licitaţiei şi se avizează de Primăria Municipiului Timişoara.

Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 207 mp .teren conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara..

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI