Hotărârea nr. 270/2001

270/30.10.2001 privind concesionarea prin licitaţie publică a 2 parcele de teren de 5000 mp. fiecare, în vederea construirii de clădiri industriale în Parcul Industrial Freidorf
Hotararea Consiliului Local 270/30.10.2001
privind concesionarea prin licitaţie publică a 2 parcele de teren de 5000 mp. fiecare, în vederea construirii de clădiri industriale în Parcul Industrial Freidorf


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16752/19.10.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 342/2000 privind concesionarea prin licitaţie publică a 23 parcele de teren situate în Timişoara, Zona Freidorf, în favoarea unor întreprinderi mici şi mijlocii pentru realizarea de construcţii destinate producţiei;
Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
În baza Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. f şi h din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de 5000 mp. fiecare , din terenul înscris în CF nr. 4252 Freidorf cu nr. top 315/a - 317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1, în vederea construirii unor clădiri industriale.

Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren a câte 5.000 mp. fiecare, în vederea construirii de clădiri industriale în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Prin grija câştigătorilor licitaţiei se va efectua dezmembrarea parcelelor concesionate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI