Hotărârea nr. 27/2001

27/27.02.2001 privind privind trecerea unei suprafeţe de teren agricol din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Timişoara în vederea amenajării unui deponeu ecologic zonal
Hotararea Consiliului Local 27/27.02.2001
privind privind trecerea unei suprafeţe de teren agricol din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Municipiului Timişoara în vederea amenajării unui deponeu ecologic zonal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2001 -1440/19.02.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi al Comisiei pentru sănătate, protectie sociala si mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.8 alin. 1 si art. 9 alin 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata ;


HOTARASTE

Art.1: Se propune spre aprobare de catre Guvernul Romaniei, trecerea unui teren agricol in suprafata de 60 ha din domeniul privat al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Timisoara, in vederea amenajarii unui Deponeu Ecologic Zonal, conform documentatiei care constituie Anexa 1 si face parte integranta din prezenta hotarare.
Terenul mentionat este cuprins pe urmatoarele numere cadastrale: Ps 237/2/2 - S = 4.56 ha; HCn 211/2 - S= 0.24 ha ; De 246/5/2 - S =0.17 ha; A246/1/2 - S= 31.77 ha; HCn 238 - S=0.54 ha; Pdt 246/2 - S= 0.05 ha; Pdt 241/3- S= 0.05 ha ; HCn 239 - S= 0.13 ha ; A241/1/2 - S= 12.89 ha; NGL 241/4 -S= 2.88 ha; A 241 /1/3 - S=0.29 ha ; De 258/1/2 - S= 0.24 ha; A256/1/3/2 - S=0.14 ha ; NGL 254/2 - S= 0.30 ha ; A 256/1/1/2 - S=3.49 ha; NGL 256/1/4 - S= 0.33 ha; Pdt 246/4/4 - S= 0.11 ha; NGL 246/3 - S= 1.82 ha, in conformitate cu planul cadastral care constituie Anexa 2 si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Prezenta hotarare va sta la baza emiterii Hotararii Guvernului , prin care terenul aratat la art.1 va fi trecut in domeniul public al municipiului Timisoara.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu si Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Directiei Economice;
-Directiei Tehnice;
-Directiei de Urbanism;
-Directia de Patrimoniu;
-Directiei Administrative;
-Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Relatii Publice;
-Biroului Corp Control Primar;
- S.C. Retim Rwe Ecologic Service S.A.;
-Mass -media locala.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI