Hotărârea nr. 266/2001

266/30.10.2001 privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara domnului FRANCOIS JURASCHECK
Hotararea Consiliului Local 266/30.10.2001
privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara domnului FRANCOIS JURASCHECK


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-16649/18.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; În temeiul art.46 din Legea nr.215/200 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Diploma de Onoare a Municipiului Timişoara domnului FRANCOIS JURASCHECK, pentru serviciile deosebite aduse Timişoarei.
Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI