Hotărârea nr. 265/2001

265/30.10.2001 privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara Doamnei MONIQUE LEBORGNE
Hotararea Consiliului Local 265/30.10.2001
privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara Doamnei MONIQUE LEBORGNE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16651/18.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Diploma de Onoare a Municipiului Timişoara Doamnei MONIQUE LEBORGNE, pentru importanta activitate desfăşurată în domeniul social şi umanitar .
Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI