Hotărârea nr. 264/2001

264/30.10.2001 privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara doamnei CHRISTL FRISCH
Hotararea Consiliului Local 264/30.10.2001
privind conferirea Diplomei de Onoare a Municipiului Timişoara doamnei CHRISTL FRISCH


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 16383/15.10.2001 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Diploma de Onoare a Municipiului Timişoara doamnei CHRISTL FRISCH, pentru întreaga activitate pusă în slujba ajutorării Timişoarei.


Presedinte de sedinta
DORIN POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI