Hotărârea nr. 26/2001

26/27.02.2001 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/19.12.2000 - privind efectuarea transportului public de persoane între municipiul Timişoara şi localităţile învecinate
Hotararea Consiliului Local 26/27.02.2001
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/19.12.2000 - privind efectuarea transportului public de persoane între municipiul Timişoara şi localităţile învecinate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/19.12.2000 - privind efectuarea transportului public de persoane între municipiul Timişoara şi localităţile învecinate Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr.SC2001-2163/14.02.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.140/19.12.2000 - privind efectuarea transportului public de persoane între municipiul Timişoara şi localităţile învecinate;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(l) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.140/19.12.2000 după cum urmează:
"Art.1: Pentru transportul public de persoane prin curse regulate între municipiul Timişoara şi localităţile învecinate, în municipiul Timişoara se stabilesc ca şi capăt de traseu şi staţie de tranzit - Autogara Timişoara sau staţia propusă în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Pentru fiecare localitate învecinată se stabileşte , pe o perioadă de 1 an, o singură staţie de urcare - coborâre a călătorilor, pe raza municipiului Timişoara, conform Anexei."
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.140/2000 rămân neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Autorităţii Rutiere Române;
- Primăriilor localităţilor prevăzute în Anexa;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI