Hotărârea nr. 255/2001

255/18.09.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Vinului"
Hotararea Consiliului Local 255/18.09.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Vinului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-10689/27.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit.(d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al "Festivalului Vinului", ce se va desfăşura în perioada 2 - 4 noiembrie 2001, la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 150.000.000 lei de la bugetul local, cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea menţionată la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI