Hotărârea nr. 25/2001

25/27.02.2001 privind privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru cetăţenii fără nici un fel de venit din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 25/27.02.2001
privind privind acordarea unor înlesniri la transportul în comun pentru cetăţenii fără nici un fel de venit din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 1415/31.01.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (e) şi ( r ) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se acordă reducere cu 50% a costului abonamentelor pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2001, cetăţenilor fără nici un fel de venit cu domiciliul în Municipiul Timişoara, cu vârsta cuprinsă între 65 şi 70 de ani..

Art.2: Se acordă reducere cu 90% a costului abonamentelor pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2001, cetăţenilor fără nici un fel de venit cu domiciliul în municipiul Timişoara, care depăşesc vârsta de 70 ani.

Art.3: Abonamentele pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele menţionate la art.1 şi 2 se eliberează în baza unei declaraţii notariale din care să rezulte că persoanele în cauză nu sunt încadrate în muncă , nu realizează nici un fel de venituri şi nu deţin teren în proprietate sau folosinţă.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Biroului Relaţii Publice;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI