Hotărârea nr. 242/2001

242/18.09.2001 privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din Timişoara , str. V. Alecsandri nr. 6, către Fundaţia " INTEGRATIO"
Hotararea Consiliului Local 242/18.09.2001
privind privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din Timişoara , str. V. Alecsandri nr. 6, către Fundaţia " INTEGRATIO"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12758- 02.08.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand în vedere Procesul - Verbal din data de 04.07.2001 al Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998;
În baza prevederilor art.49 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 - cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , în suprafaţă de 45,80 mp. , situat în Timişoara la parterul imobilului din strada V.Alecsandri nr.6, pe o perioadă de 5 ani, către Fundaţia "Integratio" în vederea amenajării unui centru de informare şi cooperare regională pentru sprijinirea schimburilor comerciale în Euroregiunea Dunăre- Mureş -Tisa - Criş, având destinaţia de sediu.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Fundaţiei Integratio;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI