Hotărârea nr. 239/2001

239/18.09.2001 privind privind stabilirea condiţiilor minime necesare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere - director al Direcţiei Juridice
Hotararea Consiliului Local 239/18.09.2001
privind privind stabilirea condiţiilor minime necesare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere - director al Direcţiei Juridice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14635/07.09.2001 al Biroului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.67 din Legea nr.188/1999- privind Statutul Funcţionarilor Publici;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(e) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă condiţiile minime necesare ocupării funcţiei publice de conducere - director al Direcţiei Juridice, după cum urmează:
- studii superioare juridice;
- vechime în specialitate minim 5 ani;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Resurse Umane;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI