Hotărârea nr. 237/2001

237/18.09.2001 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Comisiei care certifică îndeplinirea condiţiilor ce trebuie respectate de societăţile comerciale care desfăşoară serviciul de repartizare a costurilor încălzirii în cadrul clădirilor colective(condominii)
Hotararea Consiliului Local 237/18.09.2001
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Comisiei care certifică îndeplinirea condiţiilor ce trebuie respectate de societăţile comerciale care desfăşoară serviciul de repartizare a costurilor încălzirii în cadrul clădirilor colective(condominii)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12526/30.07.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.72, alin.1, lit.(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/1998 - privind energia electrică şi termică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.169/10.07.2001 - privind serviciul de repartizare a costurilor energiei termice pentru încălzire în clădiri colective (condominii);
În baza prevederilor art.15, 16 şi 17 alin .3 din Legea nr.199/2000 - privind utilizarea eficientă a energiei;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Comisiei care certifică îndeplinirea condiţiilor ce trebuie respectate de societăţile comerciale care desfăşoară serviciul de repartizare a costurilor încălzirii în cadrul clădirilor colective (condominii), conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Termoficare Calor Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timişoara;
- Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara;
- Oficiului pentru Protecţia Consumatorului;
- Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorului;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI