Hotărârea nr. 229/2001

229/18.09.2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială HORTICULTURA S.A.
Hotararea Consiliului Local 229/18.09.2001
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 14397/10.09.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara - domnul Dorel Borza;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.201/18.11.1997 - privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultură ca societate pe acţiuni S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, modificată;
În baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.10.2001, Consiliul de Administraţie al S.C. "HORTICULTURA" S.A., va avea următoarea componenţă:
ANDREI DRĂGILĂ director gen. S.C. HORTICULTURA S.A.
RODICA VLAD consilier municipal
SIMION SURDAN consilier municipal
SERGIU ŞTIRBU consilier municipal
LIDIA BRĂNUŢ consilier municipal
ŞTEFAN PACE consilier municipal
IULIANA FLORESCU consilier municipal
MARIUS TEODORESCU consilier municipal
GABRIELA OANEA consilier municipal
Art.2: Comisia de Cenzori a S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara va avea următoarea componenţă:
FELICIA IENOVAN expert contabil
TEODOR IANCU economist
CAMELIA HAŢEGAN economist

Art.3 : La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2001 se abrogă.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Horticultura S.A.Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI