Hotărârea nr. 228/2001

228/18.09.2001 privind privind aprobarea Contractului de asociere dintre Primăria Municipiului Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara în vederea realizării unui Centru de Educaţie Ecologică şi a unei Baze Didactice
Hotararea Consiliului Local 228/18.09.2001
privind privind aprobarea Contractului de asociere dintre Primăria Municipiului Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara în vederea realizării unui Centru de Educaţie Ecologică şi a unei Baze Didactice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.PA8X -1134/14.08.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sportdin cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.301/1999 - privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea de Vest Timişoara şi unele organizaţii neguvernamentale în vederea realizării unui Centru de educaţie ecologică şi a unei Baze didactice;
În baza art.17 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/1991 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea Contractului de asociere între Primăria Municipiului Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara în vederea realizării unui Centru de educaţie ecologică şi a unei Baze didactice conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Juridică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Universităţii de Vest Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI