Hotărârea nr. 225/2001

225/18.09.2001 privind privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, Splaiul T. Vladimirescu nr.14 către S.C. GASTROTIM S.A.
Hotararea Consiliului Local 225/18.09.2001
privind privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, Splaiul T. Vladimirescu nr.14 către S.C. GASTROTIM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SCDO6X-5529/04.09.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr.DO6X - 5229/28.08.2001 a S.C. GASTROTIM S.A. ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În temeiul art.12 lit.(e) din Legea nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (g) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se concesionează fără licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, către S.C. GASTROTIM S.A., terenul înscris în C.F. nr.112875 - Timişoara, cu nr.top.12078/2 şi nr.top. 12078/3 în suprafaţă totală de 875 mp, pe care sunt edificate construcţiile proprietatea S.C. GASTROTIM S.A.
Taxa de concesiune este de 165.036 lei/mp./an conform Raportului de evaluare care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi se actualizează anual cu rata inflaţiei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. GASTROTIM S.A.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI