Hotărârea nr. 224/2001

224/18.09.2001 privind clasificarea activităţii principale, activităţilor secundare şi completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome Apă şi Canal " AQUATIM " Timişoara
Hotararea Consiliului Local 224/18.09.2001
privind clasificarea activităţii principale, activităţilor secundare şi completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome Apă şi Canal " AQUATIM " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12175/03.08.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere Adresa nr. 7785/19.07.2001 a Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al R.A. Aquatim nr. 57/21.05.2001;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 597/1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă clasificarea activităţii principale, activităţilor secundare şi completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI