Hotărârea nr. 223/2001

223/18.09.2001 privind privind aprobarea taxelor de folosinţă a Bazei de agrement a Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 223/18.09.2001
privind privind aprobarea taxelor de folosinţă a Bazei de agrement a Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 12475/27.07.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.148/19.12. 2000 - privind cumpărarea de către Primăria Municipiului Timişoara a unei baze sportive şi de agrment situată în Zona Stadion, aflată în proprietatea S.C. I.C.M. Timiş S.A.;
În baza prevederilor art.44 alin.1 şi 2 din Legea nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f), (p) şi (t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă taxa de folosinţa pentru Baza de agrement a Primăriei Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Din veniturile realizate din taxa de folosinţă a bazei se finanţează cheltuielile aferente funcţionării şi întreţinerii bazei de agrement.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.98/03.05.2001 pentru aprobarea tarifelor de folosinţă a Bazei de agrement achiziţionată de Primăria Municipiului Timişoara de la S.C. I.C.M. Timiş S.A.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI