Hotărârea nr. 221/2001

221/18.09.2001 privind încheierea contractelor de închiriere între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Centrumag Eleganţa S.R.L., S.C. Centrumag Laura S.R.L., S.C. Centrumag Horia S.R.L., S.C. Centrumag Victoria S.R.L. şi S.C. Centrumag Select S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 221/18.09.2001
privind încheierea contractelor de închiriere între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Centrumag Eleganţa S.R.L., S.C. Centrumag Laura S.R.L., S.C. Centrumag Horia S.R.L., S.C. Centrumag Victoria S.R.L. şi S.C. Centrumag Select S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-12707/02.08.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal din data de 04.07.2001 al Comisiei de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă între Primăria Municipiului Timişoara şi următoarele societăţi comerciale:
a) S.C. CENTRUMAG ELEGANŢA S.R.L. - pentru spaţiul situat în Bd. Republicii nr. 1;
b) S.C. CENTRUMAG LAURA S.R.L. - pentru spaţiul situat în P-ţa Victoriei nr. 1;
c) S.C. CENTRUMAG HORIA S.R.L. - pentru spaţiul situat în P-ţa Victoriei nr. 1A;
d) S.C. CENTRUMAG VICTORIA S.R.L. - pentru spaţiul situat în P-ţa Victoriei nr. 1B;
e) S.C. CENTRUMAG SELECT S.R.L. - pentru spaţiul situat în P-ţa Victoriei nr. 8.
Contractele de închiriere expiră la data de 14.03.2010.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. CENTRUMAG PRIVAT S.A.;
- S.C. CENTRUMAG ELEGANŢA S.R.L.;
- S.C. CENTRUMAG LAURA S.R.L.;
- S.C. CENTRUMAG HORIA S.R.L.;
- S.C. CENTRUMAG VICTORIA S.R.L.;
- S.C. CENTRUMAG SELECT S.R.L.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI