Hotărârea nr. 22/2001

22/29.01.2001 privind privind instituirea taxei pentru eliberarea extraselor de plan deţinute în Banca de Date Urbane a Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 22/29.01.2001
privind privind instituirea taxei pentru eliberarea extraselor de plan deţinute în Banca de Date Urbane a Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001-934/23.01.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 43 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. f din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se instituie taxa pentru eliberarea către cetăţeni a extraselor de plan tipărite la imprimantă, semnate şi ştampilate din planurile digitale deţinute în Banca de Date Urbane a Primăriei Municipiului Timişoara, la diferite scări de detaliu, după cum urmează:
- scara 1: 500 - format A4: 90.000 lei;
- format A3: 125.000 lei;
- scara 1: 1000 - format A4: 75.000 lei;
- format A3: 110.000 lei;
- scara 1: 5000 - format A4: 60.000 lei;
- format A3: 90.000 lei;
- scara 1: 10000 - format A4: 50.000 lei;

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 142/19.12.2000 privind instituirea unor taxe locale în municipiul Timişoara.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei locale;

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI