Hotărârea nr. 218/2001

218/18.09.2001 privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui DORIN TEODORESCU
Hotararea Consiliului Local 218/18.09.2001
privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui DORIN TEODORESCU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10618/26.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(v) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă post-mortem Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui DORIN TEODORESCU, pentru întreaga activitate pusă în slujba afirmării şi creşterii prestigiului oraşului Timişoara în ţară şi peste hotare.


Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI