Hotărârea nr. 21/2001

21/29.01.2001 privind A NR. 21 Din data de 29.01.2001 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/28.11.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere - Student Eminent - 2000
Hotararea Consiliului Local 21/29.01.2001
privind A NR. 21 Din data de 29.01.2001 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/28.11.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere - Student Eminent - 2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-84/04.01.2001 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 138/28.11.2000 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere - Student Eminent - 2000 Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea sumei de 25.000.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/28.11.2000, cu suma de 7.230.000 lei, din cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere - Student Eminent - 2000.
Hotărârea Consiliului Local nr. 138/28.11.2000 se modifică în mod corespunzător.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Administrative;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Asociaţiei "Orizonturi Universitare" Timişoara;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI