Hotărârea nr. 209/2001

209/10.07.2001 privind aprobarea Procesului -Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. AMERO S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 209/10.07.2001
privind aprobarea Procesului -Verbal încheiat de Comisia de negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial care face obiectul H.G. nr.389/1996, modificată, deţinut de S.C. AMERO S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 11289/06.07.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Procesul-Verbal nr.SC2001-11253/06.07.2001 încheiat de Comisia de negociere constituită potrivit prevederilor H.G. nr.505/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza art.6 şi 7 din Normele metodologice privind vânzarea către actualii deţinători a unor spaţii comerciale constituite din fondurile statului şi aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora, cuprinse în H.G. nr.505/1998;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (h) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Procesul - Verbal nr.SC2001-11253/06.07.2001 şi preţul de 1.570.000.000 lei, negociat cu comerciantul de către Comisia de negociere a Primăriei municipiului Timişoara, pentru vânzarea spaţiului comercial deţinut de S.C. AMERO S.R.L., situat în str. Piatra Craiului nr.1, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2: Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. AMERO S.R.L.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI