Hotărârea nr. 202/2001

202/10.07.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării "RUGA TIMIŞOAREI"
Hotararea Consiliului Local 202/10.07.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării "RUGA TIMIŞOAREI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-10691/27.06.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit. (d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării " RUGA TIMIŞOAREI", ce va avea loc în perioada 15 - 16 septembrie 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local, Cap.59.02 " Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru manifestarea prevăzută la art.1 .
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI