Hotărârea nr. 201/2001

201/10.07.2001 privind participarea Primăriei Municipiului Timişoara la Convenţia de constituire a Parteneriatului pentru reabilitarea Canalului Bega
Hotararea Consiliului Local 201/10.07.2001
privind participarea Primăriei Municipiului Timişoara la Convenţia de constituire a Parteneriatului pentru reabilitarea Canalului Bega


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10800/28.06.2001 al Serviciului Programe şi Strategii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea I- Căi de comunicaţie;
Având în vedere Conceptul Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara 2000;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c) şi (r) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Primăriei Municipiului Timişoara în cadrul Parteneriatului local constituit în vederea implementării proiectului Reabilitarea Canalului Bega.
Art.2: Se aprobă Convenţia de constituire a parteneriatului pentru reabilitarea Canalului Bega, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Programe şi Strategii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului de Programe şi Strategii;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI