Hotărârea nr. 199/2001

199/10.07.2001 privind privind realizarea unui parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş pentru realizarea " Centrului Regional de Conferinţe Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 199/10.07.2001
privind privind realizarea unui parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş pentru realizarea " Centrului Regional de Conferinţe Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 10818/29.06.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Convenţia pentru crearea parteneriatului public privat în vederea realizării obiectivului "Centru regional de conferinţe- Timişoara" din iunie 2001;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (y) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă realizarea unui parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş pentru realizarea Obiectivului "Centrul Regional de Conferinţe - Timişoara".

Art.2: Parteneriatul presupune asigurarea managementului de proiect, a contribuţiei financiare a părţilor şi accesarea surselor de finanţare ale Uniunii Europene.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI