Hotărârea nr. 191/2001

191/10.07.2001 privind privind regimul tehnic al construcţiilor funerare supraterane în cimitirele din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 191/10.07.2001
privind privind regimul tehnic al construcţiilor funerare supraterane în cimitirele din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 7032/03.05.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Construcţiile funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80 m, din cimitirele aflate pe raza municipiului Timişoara se autorizează de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
În cazul unor personalităţi marcante se pot autoriza construcţii funerare supraterane cu înălţime mai mare de 1,80 m, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbansim din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI