Hotărârea nr. 186/2001

186/10.07.2001 pentru aprobarea Normativului propriu privind consumul anual de carburanti
Hotararea Consiliului Local 186/10.07.2001
pentru aprobarea Normativului propriu privind consumul anual de carburanti


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC02001-8902/29.05.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/1997 - privind competenţa stabilirii de către autorităţile administraţiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normativul privind consumul lunar de carburanţi conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile determinate de aplicarea Normativului aprobat se suportă din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.10/2001-pentru aprobarea Normativului propriu privind consumul lunar de carburanţi.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI