Hotărârea nr. 176/2001

176/10.07.2001 privind privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, strada Nicoreşti nr. 19 către S.C. EURO-EVRIALY S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 176/10.07.2001
privind privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Timişoara, strada Nicoreşti nr. 19 către S.C. EURO-EVRIALY S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DO6XI- 1243/05.03.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere Solicitarea nr. D06XI- 1243/08.02.2001 a S.C. EURO-EVRIALY S.R.L.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (g) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se concesionează fără licitaţie publică, pe o perioadă de 49 ani, către S.C. EURO-EVRIALY S.R.L., terenul înscris în C.F. nr. 4852 Chişoda cu nr. top 652/2, 653/2 şi 654/a/2 în suprafaţă totală de 7.200 mp, pe care sunt edificate construcţiile cu destinaţie industrială, proprietatea S.C. EURO - EVRIALY S.R.L..
Taxa de concesiune este de 5.580 lei/mp./an conform Raportului de evaluare care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi se actualizează anual cu rata inflaţiei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. EURO-EVRIALY S.R.L.;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI