Hotărârea nr. 171/2001

171/10.07.2001 pentru modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 171/10.07.2001
pentru modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 10822/29.06. 2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.6200/31.05.2001 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.99/28.11.2000 - privind aprobarea tarifelor şi subvenţiilor pentru transportul urban de călători în Municipiul Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2000 - pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.36/2001 - privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(i) şi (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tarifele la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.99/28.11.2000 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI