Hotărârea nr. 168/2001

168/10.07.2001 privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 168/10.07.2001
privind autorizarea şi desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Propunerea d-lui consilier municipal Petru Bujor însoţită de Referatul nr. SC2001- 6105/19.04.2001 Serviciului Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, modificată;
Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.976/1998 privind respectarea normelor de igienă şi sănătate publică;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele privind desfăşurarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr.1, 2, 3 , 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.17/1998 - privind autorizarea activităţii de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara precum şi alte dispoziţii contrare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţie Comercială, Direcţia Urbanism şi Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Inspecţie Comercială;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa NR.l LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Norme generale

1 Prin comerț stradal, în sensul prezentei hotărâri, sc înțelege desfacerea de produse alimentare și/sau nealimentare prin rulote, terase sezioncre de alimentație publică și mobilier stradal, pe o perioadă determinată.

 • 2. Activitatea de comerț stradal în municipiul Timișoara se desfășoară de către comercianți în baza autorizației emisă la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezenta hotărâre.

 • 3. în situația în care sunt mai multe solicitări pentru același amplasament, se vor lua în considerare următoarele criterii:

-ordinea cronologică de înregistrare a cererilor;

-existența unor datorii la bugetul local;

-numărul de amplasamente de comerț stradal deținute la data cererii;

-deținerea de spații comerciale.

 • 4. Autorizația de funcționare pentru activitatea dc comerț stradal sc eliberează cu plata anticipată a taxelor aferente. Perioada dc valabilitate a autorizației va avea următoarele limite: minim 90 dc zile în cazul rulotelor și mobilierului stradal și minim 30 de zile în cazul teraselor sezoniere, respectiv ultima zi a anului în curs.

Zona centrală va necesita și aprobarea Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu a Consiliului Local.

 • 5. Amplasamentele solicitate de către agenții economici în vederea desfășurării comerțului stradal se avizează și de către Direcția Urbanism.

 • 6. Desfășurarea activității de comerț stradal fără autorizația emisă de Primăria Municipiului Timișoara sau cu încălcarea mențiunilor acesteia sc sancționează conform prevederilor legale.

în cazuil nerespectării mențiunilor din autorizație în mod repetat, aceasta va fi suspendată pc o perioadă de până la 15 zile sau retrasă definitiv.

Măsura suspendării sau retragerii definitive se stabilește prin dispoziția primarului, la propunerea agentului constatator.

Anexa NR.2 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Obligațiile comercianților

l .Să desfășoare activități dc comerț stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor privind:

-igiena și sănătatea publică;

-protecția consumatorilor;

-proveniența și calitatea mărfurilor;

-utilizarea mijloacelor dc cântărire;

-protecție a persoanelor încadrate în muncă;

-liniștea și ordinea publică;

-pretecția muncii.

 • 2. Să respecte următoarele cerințe privind activitatea la punctul dc lucm autorizat:

-să nu creeze stocuri de mărfuri care creează un aspect inestetic, care depășesc dimensiunile (limitele) mobilierului agreat și creează dificultăți în desfășurarea activității;

-să afișeze datele de identificare ale comerciantului și numărul autorizației de funcționare;

-să asigure expunerea estetică a produselor și afișarea în mod vizibil a prețurilor;

-să utilizeze personal calificat și cu vechimea necesară în această activitate.

 • 3. Să utilizeze mobilierul agreat în acest scop de Primăria Municipiului Timișoara:

 • 4. Să respecte ordinea, liniștea publică și curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu creeze discomfort riveranilor,

 • 5. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

 • 6. Să asigure și să impună personalului de deservire:

-echipament dc protecție sanitară și ecuson cu datele de identificare;

-să aibă un comportament civilizat;

-să dețină minimum de materiale necesar pentru igiena personală și salubrizarea amplasamentului;

-să dețină la punctele de lucru documente privind:

-proveniența și calitatea mărfurilor;

-verificarea metrologică a mijloacelor de cântărire utilizate;

-documente de identitate și carnet de sănătate.

Anexa nr.3 la HOTĂRÂREA 168/10.07,2001

Criteriile privind stabilirea mobilierului utilizat la comerțul stradal

Mobilierul utilizat în cadrul comerțului stradal va fi agreat de către compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Timișoara. în acest sens vor fi avute în vedere următoarelc:-

1 .în cazul rulotelor:

-utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate și înmatriculate;

-să dețină autonomie privind utilitățile și posibilitățile de racordare.

 • 2. în cazul teraselor sezoniere:

-să asigure spațiu corespunzător pentru deservirea clienților;

-pardoseala și împrejmuirile vor fi executate doar cu elemente demontabile;

-elementele dc protecție (solară și intemperii), mesele și scaunele vor avea un aspect corespunzător.

 • 3. în cazul mobilierului stradal:

-să asigure condiții corespunzătoare pentru expunerea, protejarea și păstrarea mărfurilor;

-să fie confecționat dm material lavabil, ușor de manipulat ș: transportat;

-să asigure spațiu suficient pentru deservirea clienților (cântărirea și ambalarea produselor); -să se încadreze în dimensiunea maximă de 6 metri pătrați.

Anexa NR.4 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Criterii privind stabilirea amplasării comerțului stradal

1 .Este interzisă amplasarea comerțului stradal în următoarele situații:

-pe spațiile verzi;

-la o distanță mai mică de 5 m față de materialul dendrofloricol

-pe poduri sau la o distanță mai mică de 50 m față de acestea;

-pe trotuare mai înguste de 2 m, sau atunci când nu se poate asigura circulația pietonală;

-la mai puțin de 500 m față de piețele agroalimcntare, în cazul comerțului cu produse agroalimentare;

-la o distanță mai mică de 5 m față de trecerile de pietoni, stațiile mijloacelor de transport in comun și cu asigurarea vizibilității în intersecții;

-pe partea carosabilă a drumurilor;

-în zonele cuprinzând piețele centrale cu caracter istoric reprezentativ în cazul comerțului stradal cu produse agroalimentare;

-în fața unităților comerciale cu sediu fix în situația în care se aduc prejudicii activității acestora;

 • 2. Terasele sezoniere, vitrinele și lăzile frigorifice pentru răcoritoare și înghețată, vor fi amplasate în imediata vecinătate a unității comerciale proprii.

 • 3. Este permisă organizarea și desfășurarea următoarelor activități comercial cu caracter temporar: -târguri și expoziții;

-activități comerciale ocazionate de: festivaluri, acțiuni și evenimente culturale;

-festivaluri;

-evenimente culturale;

-sărbători tradiționale;

-acțiuni promoționale.

Anexa NR.5 LA HOTĂRÂREA 168/10.07.2001 Nomenclatorul de produse ce pot fi comercializate în cazul comerțului stradal -legume și fructe;

-produse de panificație și patiserie expuse în vitrine speciale de protecție;

-răcoritoare și înghețată expuse în vitrine și lăzi frigorifice;

-pop corn, sucuri și înghețată cu aparate speciale;

-flori și aranjamente florale;

-cărți, reviste, ziare și alte publicații.