Hotărârea nr. 163/2001

163/12.06.2001 privind alocarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999
Hotararea Consiliului Local 163/12.06.2001
privind alocarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 9682/11.06.2001 al Serviciului public de sport, cultură, artă şi ştiinţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vederea Rezoluţia nr. 3/ 12.06.2001 a Comisiei de monitorizare, jurizare a activităţii de sport, cultură, artă şi ştiinţă;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 8/1999 privind înfiinţarea Serviciului public de sport, cultură, artă şi ştiinţă, precum şi instituirea unei taxe speciale pentru finanaţarea activităţilor respective;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 73/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Serviciului public de sport, cultură, artă şi ştiinţă din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul art.38 lit. (d) şi (p) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă alocarea sumei de 120.000.000 lei din fondul creat din încasarea taxei speciale instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999, după cum urmează:

1. F.C. POLITEHNICA - fotbal 50.000.000 lei
2. ECHIPA GLORIA -badminton 20.000.000 lei
3. Club Sportiv Şcolar nr.1 - canotaj 15.000.000 lei
- şah 10.000.000 lei
4. Club Sportiv Municipal - lupte libere 10.000.000 lei
- navomodelism 10.000.000 lei
5. C.S. UNIVERSITATEA - atletism 5.000.000 lei

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- F.C. Politehnica Timişoara;
- Echipei Gloria-badminton;
- Clubului Sportiv Şcolar Nr.1;
- Clubului Sportiv Municipal;
- C.S. Universitatea - atletism;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI