Hotărârea nr. 162/2001

162/12.06.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Naţionale "Educaţia Adulţilor din România - politici educaţionale"
Hotararea Consiliului Local 162/12.06.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Naţionale "Educaţia Adulţilor din România - politici educaţionale"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-6325/23.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art 38 lit.(d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Conferinţei Naţionale "Educaţia Adulţilor din România - politici educaţionale", ce se va desfăşura în perioada 15 - 17 iunie 2001, în Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 30.000.000 lei, de la bugetul local, cap.59.02. "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, pentru acţiunea prevăzută la art.1 .
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI