Hotărârea nr. 160/2001

160/12.06.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea de realizare a unor bannere omagiale Mihai Eminescu
Hotararea Consiliului Local 160/12.06.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea de realizare a unor bannere omagiale Mihai Eminescu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-8197/17.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit (d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator la acţiunea de realizare a unor bannere omagiale Mihai Eminescu.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru acţiunea prevăzută la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor bannere se vor face numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional al Judeţuilui Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI