Hotărârea nr. 150/2001

150/12.06.2001 privind atribuirea de nume unor străzi fără nume din municipiul Timişoara, Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni, Zona Freidorf, Zona Piaţa Istria
Hotararea Consiliului Local 150/12.06.2001
privind atribuirea de nume unor străzi fără nume din municipiul Timişoara, Zona Lidia-Muzicescu-Martirilor-Urseni, Zona Freidorf, Zona Piaţa Istria


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7607/09.05.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere propunerile făcute de Comisia care atribuie denumiri stradale, constituită în baza Dispoziţei Primarului nr. 2001/25.10.2000.
Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(u) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la străzile fără nume din Municipiul Timişoara, Zona Lidia - -Muzicescu-Martirilor-Urseni, Zona Freidorf, Zona Piaţa Istria, conform Anexei şi Planurilor de situaţie care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Denumirea "Piaţa Istria" se va modifica în baza parcelării şi a prevederilor menţionate la alin.1.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI