Hotărârea nr. 146/2001

146/12.06.2001 privind validarea mandatului de consilier al domnului MARIUS SEBASTIAN TEODORESCU
Hotararea Consiliului Local 146/12.06.2001
privind validarea mandatului de consilier al domnului MARIUS SEBASTIAN TEODORESCU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În baza Raportului Comisiei de validare;
Având în vedere Adresa Partidului Democrat ;
În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier al domnului MARIUS SEBASTIAN TEODORESCU.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Domnului MARIUS SEBASTIAN TEODORESCU
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI