Hotărârea nr. 145/2001

145/12.06.2001 privind încetarea mandatului de consilier al domnului ADRIAN ORZA
Hotararea Consiliului Local 145/12.06.2001
privind încetarea mandatului de consilier al domnului ADRIAN ORZA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.60 alin.2 , art 61 alin 1 şi art.156 din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală;
În baza opţiunii prezentate de domnul ADRIAN ORZA;
În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se constată încetarea mandatului de consilier al domnului ADRIAN ORZA, ca urmare a opţiunii pentru funcţia de viceprimar.
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Domnului ADRIAN ORZA;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI