Hotărârea nr. 144/2001

144/12.06.2001 privind încetarea mandatului de consilier al domnului DOREL BORZA
Hotararea Consiliului Local 144/12.06.2001
privind încetarea mandatului de consilier al domnului DOREL BORZA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere prevederile art.60 alin.2, art.61 alin.1 şi art.156 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;
În baza opţiunii prezentate de domnul DOREL BORZA;
În conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se constată încetarea mandatului de consilier al domnului DOREL BORZA, ca urmare a opţiunii pentru funcţia de viceprimar.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Domnului DOREL BORZA;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI