Hotărârea nr. 140/2001

140/17.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al revistei "MEMENTO"
Hotararea Consiliului Local 140/17.05.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al revistei "MEMENTO"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7569/08.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr.SC2001-1703/06.02.2001 a Fundaţiei "Memento" de Recuperare a Memoriei Detenţiei Politice Anticomuniste Timiş;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art. 20, lit. (e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată


HOTARASTE

Ar.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coeditor al revistei de memorie politică anticomunistă "Memento".

Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local , cap. 59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", a sumei de 15.000.000 lei.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea acestei reviste se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Fundaţiei MEMENTO de Recuperare a Memoriei Detenţiei Politice Anticomuniste;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI