Hotărârea nr. 14/2001

14/29.01.2001 privind privind modul de participare a reprezentanţilor legali ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Dosarul nr. 4909/C/2000
Hotararea Consiliului Local 14/29.01.2001
privind privind modul de participare a reprezentanţilor legali ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Dosarul nr. 4909/C/2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SJ 2 -10881/19.01.2001 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală-republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală-republicată ;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă retragerea recursului Consiliului Local al Municipiului Timişoara promovat în Dosarul nr.4909/C/2000.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei de Urbanism;
-Direcţia de Patrimoniu;
-Direcţiei Administrative;
-Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Relaţii Publice;
-Biroului Corp Control Primar;
-Mass -media locală.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI