Hotărârea nr. 138/2001

138/17.05.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Hotararea Consiliului Local 138/17.05.2001
privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7820/11.05.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara, domnul Dorel Borza;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome modificată;
Având în vedere Legea nr.31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. ( i) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.06.2001 Consiliul de Administraţie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. va avea următoarea componenţă:
- LIVIU BARBU manager S.C. ADP S.A.
- IUSTIN FURDUI consilier municipal
- RADU GROZA consilier municipal
- DAN RADOSLAV consilier municipal
- VALENTIN MOLDOVAN consilier municipal
- CĂLIN VASILE VASI consilier municipal
- NICOLAE SUCIU consilier municipal
- EUGEN DOGARIU consilier municipal
- CORNEL MISTOR consilier municipal

Art.2: Comisia de Cenzori a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. va avea următoarea componenţă:
- ION MINDA expert contabil
- EMILIA PETRUŢ economist
- VALERICA JIVAN economist

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.127/2000- privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la S.C. Administrarea Domneiului Public S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale;






Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI