Hotărârea nr. 137/2001

137/17.05.2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială PIEŢE S.A.
Hotararea Consiliului Local 137/17.05.2001
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială PIEŢE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 7820/11.05.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara , domnul DOREL BORZA;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr.30/1997 - privind reorganizarea regiilor autonome, modificată;
Având în vedere Legea nr.31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. (i) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.06.2001 , Consiliul de Administraţie al S.C. PIEŢE S.A. va avea următoarea componenţă:
- ŞTEFAN VICTOR manager S.C. PIEŢE S.A.
- RADU STRĂIN consilier municipal
- SILVIU SARAFOLEAN consilier municipal
- EVA FORIKA consilier municipal
- DAVID GHEORGHE consilier municipal
- PAVEL ŢEPENEU consilier municipal
- PETRU BUJOR consilier municipal
- DORIN POPOVICI consilier municipal
- ADRIANA BLAJ consilier municipal
Art.2: Comisia de Cenzori a S.C. PIEŢE S.A. Timişoara va avea următoarea componenţă:
- HOREA CRISTEA expert contabil
- MARIUS MEZIN economist
- ANA GANCIOV economist

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.128/200 - privind
numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la S.C. Pieţe S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu
-Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. PIEŢE S.A.
- Mas media locale;Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI