Hotărârea nr. 135/2001

135/17.05.2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială HORTICULTURA S.A.
Hotararea Consiliului Local 135/17.05.2001
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la Societatea Comercială HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7820/11.05.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara, domnul Dorel Borza;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei de Urgenţă nr.30/1997 - privind reorganizarea regiilor autonome, modificată;
Având în vedere Legea nr.31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(i) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.06.2001, Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale HORTICULTURA S.A. va avea următoarea componenţă:
- ANDREI DRĂGILĂ manager S.C. Horticultura S.A.
- RODICA VLAD consilier municipal
- SIMION SURDAN consilier municipal
- SERGIU ŞTIRBU consilier municipal
- ŞTEFAN PACE consilier municipal
- LIDIA BRĂNUŢ consilier municipal
- IULIANA FLORESCU consilier municipal

Art.2: Comisia de Cenzori a Societăţii Comerciale HORTICULTURA S.A. va avea următoarea componenţă:
-FELICIA IENOVAN expert contabil
-TEODOR IANCU economist
-CAMELIA HAŢEGAN economist

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.129/2000 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori la S.C. Horticultura S.A.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. HORTICULTURA S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI