Hotărârea nr. 133/2001

133/17.05.2001 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara
Hotararea Consiliului Local 133/17.05.2001
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC02001-7820 /11.05.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr.15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(i) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.06.2001, Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara va avea următoarea componenţă:
- NICOLAE MARCU manager RATT
- IOAN COJOCARI Secretarul Municipiului Timişoara
- MIHAELA MUNTEAN Şef Serviciu Control şi Audit Intern
- ADRIAN BODO Director Direcţia Economică
- NICUŞOR MIUŢ Director Direcţia Patrimoniu
- ROMULUS KOMOZ Director Direcţia Tehnică
- CULIŢĂ CHIŞ Şef Birou Transport

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.125/28.11.2000 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI